Klantenbescherming

Ons kantoor

Finover BVBA

Adres maatschappelijk zetel: Peerderbaan 19, 3910 Pelt

tel.: 011/80 03 00
e-mail: info@finover.be

KBO: 0896.492.212
RPR Hasselt, afdeling Hasselt
Bankrekening: IBAN BE14 3630 3021 0183
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Ond nr BE0896.492.212

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0896.492.212  in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Voor de voorwaarden van de aangeboden producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de websites van onze partners.

Een inbreuk melden

De regels rond Whistleblowing zijn bedoeld om personen te beschermen wanneer ze ernstige inbreuken melden, die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemeen belang en aan onze reputatie
Wanneer personen een dergelijke inbreuk willen melden, kunnen ze dit doen met een garantie van 100% confidentialiteit, zonder angst voor nadelige gevolgen.
Deze regels werden aangepast naar aanleiding van de wijziging binnen de Belgische wetgeving, gebaseerd op de Europese ‘Whistleblowing’ Richtlijn.

Voor welke inbreuken of misbruiken is dit van toepassing?

De inbreuken kunnen op de volgende gebieden van toepassing zijn

 • financiële diensten, producten en markten
  • Elke mogelijke of feitelijke inbreuk op de wet- en regelgeving waarop de FSMA  toezicht houdt (zoals correcte, duidelijke en volledige informatie aan de klanten, belangenconflicten, …)
 • voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
 • overheidsopdrachten
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • de regels met betrekking tot marktmisbruik en concurrentie

Het kan hierbij gaan over:

 • Inbreuken die al hebben plaatsgevonden;
 • Inbreuken die (waarschijnlijk) plaats zullen vinden;
 • Handelingen of verzuim die kunnen beschouwd worden als inbreuken;

Wie kan een inbreuk melden en is beschermd in geval van melding?

 • Personen die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werk-gerelateerde context
  • Werknemers
  • Zelfstandigen die voor de onderneming werken (consultants, freelancers)
  • Aandeelhouders en personen die behoren tot de bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, evenals vrijwilligers en betaalde of onbetaalde stagiairs
  • Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers
  • Ex-werknemers
  • Toekomstige werknemers die het misbruik tijdens het rekruteringsproces hebben opgemerkt
  • Ook mensen, geconnecteerd met de melder, die eventuele nadelige gevolgen vrezen, zijn beschermd.
 • Wanneer de informatie over een inbreuk buiten de werkrelatie valt is dit beleid ook van toepassing op personen die overtredingen van de regels melden
  • met betrekking tot financiële diensten, producten en markten en
  • over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Als na het onderzoek blijkt dat opzettelijk valse informatie is gemeld of openbaar gemaakt dan kan dit aanleiding geven tot vervolging van de melder overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht.

Geheimhouding van de identiteit van de melder en bescherming van de persoonsgegevens

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens van de personen betrokken bij de behandeling van een melding gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe kan je een inbreuk aangeven?

Dit kan via:

Meer informatie?

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens is het centraal informatiepunt inzake de bescherming van de melders.

https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl